مودي گرامي از اين پس مي توانيد علاوه بر سامانه www.evat.ir از سامانه www.e-vat.ir نيز استفاده نماييد 


1392/10/09ـ تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پائيز) سال 1392

با عنايت به اينكه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پائيز) سال 1392 روز يک شنبه مورخ 15/10/1392 مي باشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده در راستاي ارائه خدمات بهتر به مؤديان محترم مالياتي، اقدامات ذيل را معمول نمايند:

1. جهت تسهيل امور مؤديان، كليه واحدهاي خدمات مؤديان كه فهرست آنها قبلاً اعلام شده، مي‌بايستي به طور تمام وقت آماده پاسخگوئي و ارائه خدمات در طول مدت تسليم اظهارنامه باشند.

2. ساعات حضور كليه كاركنان بخش‌ ماليات بر ارزش افزوده در روزهاي شنبه مورخ 14/10/1392 و يک شنبه مورخ 15/10/1392 از ابتداي وقت اداري لغايت ساعت 18 خواهد بود. بديهي است در خارج از ساعات اداري ياد شده، تعداد و ترتيب حضور همكاران با توجه به مراجعات و حجم عمليات وساير موارد به تشخيص مديران مربوطه تعيين خواهد گرديد.

ضروري است همكاران در حوزه‌هاي مختلف دفاتر ستاد معاونت ماليات بر ارزش افزوده در مدت مورد اشاره با حضور در اوقات كاري اعلام شده براي ادارات كل با آمادگي كامل، نسبت به پشتيباني همه جانبه عمليات واحدهاي اجرائي اين نظام مالياتي اقدام نمايند.

3. ادارات كل امور مالياتي مكلفند صرفاً نسبت به دريافت اظهارنامه‌هاي الكترونيكي اقدام و از دريافت اظهارنامه‌هاي دستي خودداري نمايند. مع الوصف پذيرش اظهارنامه آن دسته از مؤدياني كه موفق به ثبت اينترنتي نـگرديده‌اند صرفاً در 2 ساعت پاياني روز يکشنبه مورخ 15/10/92 منوط به اخـذ تعـهدنـامه كتـبي مبني بر ثبت اينترنتـي توسـط مؤديان محترم ( مطابق فرم نمونه) و همچنين درج اطلاعات مؤدي درفهرست اظهارنامه‌هاي دستي تسليمي، بلامانع مي باشد. ضمناً اطلاعات مربوط به اظهارنامه دريافتي حداكثر ظرف مدت دو روز پس از پايان روز 15/10/1392 به دفتر نظارت بر امور اجرايي اين معاونت ارسال گردد.

لازم است مديران كل محترم امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ترتيبي اتخاذ نمايند كه به نحو مقتضي از ارائه خدمات در بالاترين سطح ممكن به مؤديان محترم و پاسخگويي سريع، دقيق و مسئولانه كليه پرسنل تحت مديريت خود اطمينان حاصل نمايند.

عليرضا طاري بخش

1393/04/011 - تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1393

1392/12/24 ـ تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392

1392/10/14 ـ آمادگي شعب تعيين شده بانک ملي در ساعات پاياني روزهاي آخر تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده

1392/10/09ـ تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پائيز) سال 1392

1392/10/04-اطلاعيه مهم
آموزش رايگان ماليات بر ارزش افزوده
قابل توجه تمامي اصناف، اتحاديه ها، کسبه و فعالان اقتصادي

1392/07/13ـ تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1392

1392/06/30- اطلاعيــه مهــم
قابل توجه صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي)
فراخوان نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي

1392/06/30ـ فهرست تکميلي بهاي فروش و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي جديد توليد داخل و وارداتي جهت اجراء در سال 1392 و 2013

1392/05/22- لغو دستور موقت مورخ 1392/04/18

1392/04/24ـ قانون بودجه سال 1392


آرشيو خبر