اين راهنما شامل الزامات قانوني و انواع صورتحساب ها در اين نظام مالياتي مي باشد. (جديد)

         

راهنماي فوق نحوه تكميل و ثبت اظهارنامه از طريق سامانه عمليات الكترونيكي را فراهم مي سازد. (جديد)

          

راهنماي فوق نحوه انجام ثبت نام از طريق سامانه عمليات الكترونيكي را ارائه مي دهد.(جديد)