واجدين شرايط ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده (تا پايان شهريور ماه سال 1389)   

وظايف و تكاليف قانوني موديان ماليات بر ارزش افزوده   

ترتيب تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده  

آشنايي با صدور صورتحساب هاي عمومي فروش كالا و ارائه خدمات مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده (نمونه شماره 1)  

آشنايي با صدور صورتحساب هاي عمومي فروش كالا و ارائه خدمات مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده (نمونه شماره 2)  

عوارض خروج از كشور و ترتيب پرداخت الكترونيكي آن از طريق كيوسك - جديد